Logo E-learning Training

085 – 0655340

Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor jou en voor ons. Wij gaan als verantwoordelijke zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. In het kader van onze dienstverlening legt E-learning Training BV (“E-learning Training“) gegevens van jou vast. E-learning Training kan daarnaast deze gegevens gebruiken om klanten op de hoogte te brengen van (nieuwe) producten en diensten van E-learning Training. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kun je dit schriftelijk melden bij E-learning Training BV, Lange Vijverberg 9a, 2513 AC te Den Haag, maar je kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: info@elearningtraining.nl.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op de website van E-learning Training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal aanvragen dat is ingevuld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren en de content op een juiste wijze aan te bieden. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan E-learning Training haar dienstverlening verder verbeteren. Daarbij maken we onder andere gebruik van cookies. Via de website verzamelen wij persoonsgegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je een aanvraagformulier invult. Verder verwerken wij jouwnaam, telefoonnummer, e-mailadres, organisatienaam, factuuradres, postcode en plaats in het kader van jouw aanvragen als hierna genoemd.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens die wij verzamelen?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor onze eigen bedrijfsdoeleinden. Dit omvat het presenteren van E-learning Training en onze producten en diensten aan jou, alsmede het verbeteren van de wijze waarop wij dit doen door jouw ervaring bij het bezoeken van de website te verbeteren. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om onze producten en diensten aan jou aan te bieden, bijvoorbeeld doormiddel van een nieuwsbrief, onderzoek te doen naar onze producten en diensten en om een verzoek in het aanvraagformulier te bekijken en erop te reageren. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van het aanvragen een inplannen van:

 • een adviesgesprek over diverse leeroplossingen zoals onboarding, software training, blended learning, van offline naar online, producttraining, E-learning zelf maken, LMS, leren met VR of een ander (advies)gesprek;
 • een gratis demo LMS;
 • het online inschrijven voor een training;

Je bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien je dat niet doet, kunnen wij jou mogelijk geen product en/of dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien je wilt dat wij reageren op een verzoek van jou, dan hebben wij jouw contactgegevens nodig.

Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?

De juridische grondslag van onze gegevensverwerking hangt af van het doel van de verwerking. Voor de meeste persoonsgegevens die wij verzamelen via de website, is onze grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals het aanprijzen van E-learning Training en onze producten en diensten, het verbeteren van jouw ervaring op onze website of jouw contact met ons. Wij hebben deze belangen afgewogen tegen jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij hebben geconcludeerd dat jouw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen, mede gelet op de over het algemeen niet-gevoelige aard van de verwerkte persoonsgegevens en de waarborgen die wij hebben getroffen. Indien wij persoonsgegevens delen met toezichthouders of opsporingsinstanties, doen wij dat omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met wie delen wij jouw gegevens en waarom?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden voor ondersteuning bij het leveren van de producten en diensten van E-learning Training zoals onze hostingpartij; verwerkers die op onze instructie een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten. Met alle verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Op verzoek delen wij de namen van de partijen met wie wij samenwerken en die namens ons gegevens verwerken. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

Gebruik van ‘cookies’ 

Zoals de meeste andere websites, maakt ook onze website gebruik van cookies. ‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar jouw computer worden gezonden en bewaard blijven op jouw harde schijf. Dit stelt de website in staat om jou te herkennen wanneer je deze bezoekt. Meer informatie hierover kun je vinden in ons Cookiebeleid: Cookiebeleid (EU) – E-learning Training (elearningtraining.nl).

Onze website kan links bevatten naar andere websites, die in beheer zijn van andere organisaties. Dit beleid is alleen van toepassing op onze website. We raden u aan om de privacy verklaringen te lezen van de andere websites die je bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de inhoud of de werkwijzen van andere sites, zelfs wanneer je ze bereikt via links op onze website.

16 jaar of jonger

We geven om het beschermen van de privacy van kinderen, personen die niet ouder zijn dan 16. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan eerst toestemming aan je ouder/voogd voordat je ons persoonsgegevens aanbiedt.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (Https). Wij bewaren jouw persoonsgegevens op dubbel uitgevoerde servers bij een externe partij met ISO 9001 en 27001 certificering die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Jouw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt. Daarnaast worden alle gegevens encrypted verzonden en opgeslagen.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht van inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te rectificeren of te verwijderen, het recht om beperking van jouw verwerking te vragen, het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens en het recht om bezwaar te maken. De meeste van deze rechten zijn niet absoluut. Hieronder beschrijven wij jouw rechten in meer detail en geven wij informatie over de wijze waarop je jouw rechten kunt uitoefenen. Wij zullen binnen één maand op een verzoek van jou reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na jouw verzoek informeren.

Recht van inzage: Je kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Indien dit het geval is, kunt je ons vragen om inzage. Wij zullen jou in dat geval ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • eventuele derden aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van jouw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • jouw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • jouw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • indien wij de persoonsgegevens niet van jou hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van die persoonsgegevens;

Recht op rectificatie: Je kunt ons vragen jouw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kun je ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt dit recht echter alleen indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?”).

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’: Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, heb je het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien je van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doel.

Recht op beperking van de verwerking: Je kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – jouw persoonsgegevens enkel verwerken met jouw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Lidstaat.

Wij zullen aan jouw verzoek voldoen indien:

 • je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor de periode om dit te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en jij je verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Indien wij de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij jou informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering: Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan jouw verzoek te voldoen.

Wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • jouw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • je trekt je toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing indien wij jouw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • wij hebben jouw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • wij moeten jouw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht;

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht: Je mag ons vragen om een kopie van jouw persoonsgegevens. Je mag ons ook vragen jouw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. Je hebt dit laatste recht alleen indien de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien wij aan jouw verzoek voldoen, zullen wij je jouw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan jouw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan jouw verzoek te voldoen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij je bij het uitoefenen van jouw rechten vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.

Klacht, recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder

Wij streven er altijd naar om aan jouw verzoeken en klachten tegemoet te komen. Je kunt jouw verzoeken en klachten melden bij E-learning Training BV, Lange Vijverberg 9a, 2513 AC te Den Haag, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: info@elearningtraining.nl. In aanvulling daarop heb je steeds het recht je te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien je niet in Nederland woonachtig bent, kun je je ook wenden tot jouw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

We geven om het beschermen van de privacy van kinderen, personen die niet ouder zijn dan 16. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan eerst toestemming aan je ouder/voogd voordat je ons persoonsgegevens aanbiedt.

Van gedachte wisselen?

Kom sparren over jouw leervraag, leeroplossing op maat, e-learning, en onderwijkskundig advies, leercultuur.

We vinden het altijd leuk om van gedachte te wisselen! Plan direct een afspraak in onze agenda, of bel ons nu op 085-0655340.

Like icoon, duim omhoog e-learning training

Wat kan je van ons verwachten ?

Volgens ons zit de succesformule voor e-learning in de samenwerking. Wij hebben kennis van leren, jij hebt kennis van de inhoud. Dat vormt een sterk team!

Locaties

Den Haag (Hoofdkantoor)
Lange Vijverberg 9a
2513 AC Den Haag
T 085 – 0655340

Locaties op afspraak

Utrecht
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

Rotterdam
Westblaak 180
3012 KN Rotterdam

NRTO Keurmerk

Wij zijn lid van de NRTO, de brancheorganisatie van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders. Hier vind je de NRTO Gedragscode en hier vind je onze klachtenprocedure.

Socials

© E-learning Training 2007-2024

Je inschrijving is succesvol ontvangen!

Ja, ik wil een LMS!

Laat hier je gegevens achter en we zetten jouw persoonlijke LMS voor je op binnen 1 werkdag. Je start met de gratis versie die altijd beschikbaar blijft!